Ochrona danych osobowych

Home > Ochrona danych osobowych
 

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest operator serwisu – TITTLE.PL

Baza danych osobowych Usługobiorców oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wszelkimi wytycznymi i przepisami prawa w tym zakresie.

Wgląd, zmiany i usunięcie danych

TITTLE.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik w celu wysłania przesyłki przekazuje do TITTLE.PL dane adresata przesyłki oraz treść korespondencji, która ma zostać wysłana. Użytkownik powierza zatem TITTLE.PL dane osobowe do przetwarzania. W takim przypadku zgodnie z art. 28 RODO zachodzi konieczność zawarcia pomiędzy Użytkownikiem (podmiotem powierzającym dane), a TITTLE.PL (procesorem danych) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych regulującej te kwestie. TITTLE.PL zawiera z każdym Użytkownikiem stosowną umowę tym samym gwarantując proces przetwarzania danych zgodny z RODO.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub podpowierzane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług. W szczególności TITTLE.pl może przekazać dane Operatorom Pocztowym w celu nadania przesyłki i w przypadkach gdy taki obowiązek nakładają przepisy prawa.

TITTLE.pl nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń bądź wydanych poleceń, informacji i danych o Użytkownikach bądź powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności

Mając na uwadze ochronę Twojej prywatności podczas korzystania z usług TITTLE.pl, opisaliśmy sposób ochrony przekazanych danych w Polityce Prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.